fotografie Kamily Ondové

Mgr. Kamila Ondová, advokátka, ukončila vysokoškolská studia promocí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2011. Koncipientskou praxi absolvovala v letech 2011 -2012 v advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka v Praze a dále v letech 2012 - 2014 v advokátní kanceláři JUDr. Martina Krumicha v Kolíně. Výkon samostatné advokátní praxe zahájila 1.9. 2015. Vykonává všeobecnou advokátní praxi včetně práva občanského, trestního, pracovního, správního, obchodního a práva insolvenčního. Ve své praxi využívá anglického jazyka.

Poskytuje občanům, podnikatelům a právnickým osobám právní pomoc, která spočívá zejména v:

Služby

Právní pomoc je poskytována v následujících oblastech:

Ceník

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna je účtována podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby. Dohodou lze stanovit odměnu úkonovou, hodinovou, paušální.

Úkonová odměna

Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Hodinová odměna

Hodinová odměna je stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem k provedení konkrétní právní služby. Hodinová sazba se stanovuje dle obtížnosti.

Paušální odměna

Paušální odměna za právní služby je sjednávána v případě dlouhodobého poskytování právních služeb především právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům. V tomto případě je odměna hrazena měsíčně bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb v daném měsíci. Paušální odměna je výhodná pro klienty, kteří pravidelně potřebují poskytování právních služeb a kteří by byli v případě potřeby nuceni nárazově hradit daleko vyšší náklady za právní služby v daném období.

Mapa